Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Bestellingen en Overeenkomsten tussen de Consument en AMB Webshop. 
 2. Account: een Consument kan een Account aanmaken op de Omgeving AMB Webshop om met een gebruikersnaam en wachtwoord terug te kunnen keren op de Omgeving AMB Webshop. 
 3. Alouette Museum Barneveld: de Stichting Alouette Museum Barneveld gevestigd te (6718HR) Ede, Laan van Kernhem 143. Opperend in Nederland met Kamer van Koophandel 77754867. 
 4. AMB Webshop: de Omgeving en Webshop van het Alouette Museum Barneveld. Deze valt onder de Stichting Alouette Museum Barneveld en dient voor de verkoop van verschillende Artikelen (o.a. merchandise en tickets) van het Alouette Museum Barneveld. Het Bestuur Verzenden de Artikelen en regelen de Betaling. 
 5. Artikelen: alle producten die de Stichting Alouette Museum Barneveld te koop aanbiedt op de Omgeving AMB Webshop.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepsingsrecht. 
 7. Betalingen: alle digitale betalingstransacties die via de Omgeving AMB Webshop plaatsvinden. De AMB Webshop biedt de Consument verschillende betalingsmethodes aan om de Betaling te voltooien. 
 8. Bestellingen: geplaatste opdrachten van bestelde Artikelen op de Omgeving AMB Webshop. De Omgeving AMB Webshop verwerkt deze opdrachten en Verzendt deze naar het opgegeven adres van de Consument . 
 9. Bestuur: de bestuursleden van de Stichting Alouette Museum Barneveld die de Verzending van de Artikelen en de Betaling regelen. 
 10. Consument: iedere bezoeker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via de Omgeving. 
 11. Dag: kalenderdag. 
 12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of het Bestuur achter de Omgeving AMB Webshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is geciht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst. 
 14. Hoofdsite: de originele website van Alouette Museum Barneveld en iedere andere door Stichting Alouette Museum Barneveld aangewezen applicatie en subdomein (m.u.v. shop.alouettemuseumbarneveld.nl).
 15. Modelformulier: het Modelformulier voor Herroeping die het Bestuur achter de Omgeving AMB Webshop ter beschikking stelt die de Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepsingsrecht. 
 16. Ondernemer: de verzamelnaam voor het Bestuur Omgeving AMB Webshop (onderdeel van Stichting Alouette Museum Barneveld). 
 17. Consument: iedere bezoeker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via de Omgeving. 
 18. Omgeving: shop.alouettemuseumbarneveld.nl (AMB Webshop), alouettemuseumbarneveld.nl (Hoofdsite) en iedere andere door Stichting Alouette Museum Barneveld aangewezen applicatie. 
 19. Overeenkomsten: overeengekomen afspraken tussen de AMB Webshop en de Consument die gesloten zijn via de Omgeving AMB Webshop. Beide partijen komen de afgesproken zaken na (tot eventuele vervaldatum Overeenkomst). 
 20. Stichting Alouette Museum Barneveld: zie informatie bij punt 3 (Alouette Museum Barneveld).
 21. Verzenden: alle Artikelen worden via de, door de Consument gekozen, Verzendmethode verzonden op de Omgeving AMB Webshop. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen en Overeenkomsten van de Consument en AMB Webshop.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden bij de afhandeling van de Bestelling beschikbaar gesteld. 
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Consument en AMB Webshop.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt. 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt gesloten wanneer de Consument de aangeboden Algemene Voorwaarden bij de afhandeling van de Bestelling heeft geaccepteerd. 
 2. Indien de Consument deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 5. Herroepsingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.